728 x 90

Komisja Etyki SNP PTP rozpatruje wyłącznie sprawy, które dotyczą osób będących aktualnie członkami Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Sprawy dotyczące innych osób prosimy kierować do odpowiednich towarzystw lub rzecznika praw pacjenta.

Wnioski do Komisji Etyki SNP PTP należy kierować pod adres Sekretariatu Sekcji: psychoterapia.ptp@gmail.com.


Procedura zgłoszeń skarg do Komisji Etycznej SNP PTP

  1. Wszyscy członkowie Sekcji należą do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Skarga może zostać wniesiona bezpośrednio do Sądu koleżeńskiego Towarzystwa (oddziału terenowego lub centralnego), ale można ją także wnieść za pośrednictwem Komisji Etycznej Sekcji. Możliwość ta jest zalecana, jeśli skarga na członka Sekcji jest wniesiona w związku wykonywaniem przez niego zawodu psychoterapeuty i jednocześnie ma charakter naruszenia etycznego.
  2. Sądy Towarzystwa mogą zwracać się do KE Sekcji w sprawie wyrażenia opinii na temat etyczności postawy i zachowań psychoterapeuty.
  3. Skargę można skierować do Komisji Etycznej Sekcji Naukowej Psychoterapii lub Sekcji Terapii Rodzin.
  4. Komisja analizuje skargę, powiadamiając obwinioną osobę o wpłynięciu skargi, stwarzając jej następnie możliwość odniesienia się do skargi oraz złożenia niezbędnych wyjaśnień.
  5. W razie konieczności Komisja zwraca się do skarżącego o wyjaśnienia
  6. W razie stwierdzenia bezzasadności wniosku lub jego zasadniczych uchybień formalnych (typu nie podania nazwiska osoby, która jest o coś oskarżana) Komisja może odstąpić od prowadzenia dalszego postępowania, informując o tym wnioskodawcę.
  7. Komisja sporządza opinie określając rodzaj odpowiedzialności członka Sekcji, w odniesieniu do kodeksu etycznego, a także, zwłaszcza jeśli nie istnieją kodeksowe uwarunkowania, szczegółowo analizując etyczność postępowania członka.
  8. Po sporządzeniu opinii Komisja Etyczna przekazuje ją Sądowi Koleżeńskiemu Towarzystwa oraz przesyła do informacji Zarządu Towarzystwa. Komisja przekazuje opinię Sądowi Koleżeńskiemu odpowiedniego terytorialnie oddziału, chyba, że sprawa dotyczy członków władz Towarzystwa lub władz jego oddziałów, wówczas Głównemu Sądowi Koleżeńskiemu Towarzystwa.
  9. Sąd koleżeński proceduje jak w statucie.
  10. Moc zastosowania sankcji wobec Członka Towarzystwa ma jedynie Sąd koleżeński, Komisja Etyczna opiniuje postawę i zachowania członka w kontekście etyki Zawodowej, a następnie przekazuje wniosek do Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa.