728 x 90

Regulamin recenzowania wniosków o akredytację kierowanych do Zarządów
Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP

 

 1. Komisja Akredytacyjna zostaje powołana przez połączone Zarządy Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin w liczbie czterech osób (po dwie z każdego z Zarządów). Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego. Przewodniczący ma decydujący głos w sytuacji równej, przeciwstawnej, liczby głosów.
 2. Zarząd, na wniosek Komisji Akredytacyjnej, powołuje Zespół Ekspertów ds. Akredytacji, złożony z osób o dużym autorytecie i doświadczeniu w różnych formach szkolenia w zakresie psychoterapii, które wyraziły zgodę i zaakceptowały niniejszy regulamin.
 3. Wnioski są przydzielane przez Komisję Akredytacyjną do oceny dwóm osobom recenzującym. Przy rozdziale recenzji brane są pod uwagę m.in. brak zależności z wnioskodawcą oraz specjalizacja recenzenta.
 4. Osoba recenzująca proszona jest o potwierdzenie przyjęcia zlecenia. W przypadku niemożności przyjęcia recenzji (np. w sytuacji stwierdzenia zależności z podmiotem recenzowanym) informuje o tym fakcie Komisję w ciągu 7 dni od otrzymania zlecenia. Wtedy napisanie recenzji powierzane jest następnej osobie.
 5. Recenzent zobowiązuje się do wykonania i przesłania Komisji Akredytacyjnej recenzji w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia zlecenia. W sytuacji niewywiązania się przez recenzenta z tego terminu, recenzja jest zlecana kolejnej osobie.
 6. Recenzent dokłada starań, by recenzja była w wysokim stopniu rzetelna. W tym celu może kontaktować się z podmiotem składającym wniosek (np. telefonicznie, mailowo, osobiście odwiedzając placówkę) czy zwracać się do Komisji Akredytacyjnej o dodatkowe informacje.
 7. Wymogi wobec recenzji:
  – Recenzja zawiera informacje nt. spełniania przez podmiot wymogów określonych przez Zarządy, opublikowanych na stronach Sekcji.
  – W przypadku wniosku o przedłużenie akredytacji recenzent powinien przeanalizować wcześniej składane przez podmiot wnioski, ich recenzje i raporty z realizacji szkolenia.
  – Recenzja jest zwieńczona opinią recenzenta na temat oferty wnioskodawcy oraz rekomendacją dla Komisji Akredytacyjnej. W przypadku odmowy udzielenia rekomendacji zawiera uzasadnienie oraz zalecenia wprowadzenia zmian.
 1. Komisja Akredytacyjna zapoznaje się z recenzjami. W ciągu 14 dni od ich otrzymania podejmuje, w drodze głosowania, decyzję o udzieleniu akredytacji. Przypadki niejednoznaczne mogą zostać poddane dyskusji na zebraniu Zarządów. W sytuacji odmowy udzielenia rekomendacji Komisja nie poddaje wniosku głosowaniu. Wnioskodawca otrzymuje wynikające z recenzji zalecenia i ma możliwość ponownego złożenia wniosku po ich wypełnieniu. Wnioskodawcom przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji Akredytacyjnej do zebrania Zarządów obu Sekcji.
 2. W uzasadnionych przypadkach recenzenci mogą być proszeni o uzupełnienie recenzji lub może zostać zlecona dodatkowa opinia.
 3. Akredytacje przyznawane są na okres pięciu lat. Wnioski o ich przedłużenie (reakredytację) powinny zawierać pełny opis i dokumentację proponowanego szkolenia/stażu.
 4. Cennik płatności za wykonanie recenzji (dla recenzentów):
  – 500zł (szkolenia dla aplikantów, dodatkowe, staże)
  – 1000zł (szkolenie całościowe)
 1. Cennik płatności za wykonanie recenzji (dla wnioskodawców, płatny przy składaniu wniosku)
  – 2000zł (szkolenia dla aplikantów, szkolenia dodatkowe, staże)
  – 3000zł (szkolenie specjalistyczne)
  – 6000zł (szkolenie całościowe)

Płatności podane w kwotach brutto. W uzasadnionych przypadkach kwota opłaty może zostać rozłożona na raty.

Adres mailowy Komisji Akredytacyjnej: akredytacje.ptp@gmail.com

 

Regulamin recenzowania wniosków o akredytację kierowanych do Zarządów Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP obowiązuje od dnia 22 marca 2024 roku (Uchwała  Zarządów SNP i SNTR PTP nr 1 dnia 22.03.2024).