728 x 90

Psychoterapeuci certyfikowani przez Sekcję Naukową Psychoterapii oraz Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego są zobowiązani do spełnienia szeregu warunków, gwarantujących potwierdzenie ich wysokich kompetencji w zakresie stosowania psychoterapii. Po uzyskaniu Certyfikatu są nadal zobowiązani do poddawania się superwizji oraz podlegają obligacjom wynikającym z Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.

W czasie egzaminu certyfikacyjnego Komisja Egzaminacyjna weryfikuje sposób prowadzenia psychoterapii na podstawie nagrań, opisu przypadków, a także dialogu z egzaminowanym psychoterapeutą. Z punktu widzenia gwarancji kompetencji terapeuty kluczowe znaczenie mają przede wszystkim warunki, jakie musi ta osoba spełnić przed przystąpieniem do egzaminu:

  • Wykształcenie magisterskie (w wypadku kierunku innego niż psychologia lub medycyna – uzupełnione o dodatkowe szkolenia). Osoby rozpoczynające kurs psychoterapii po 01.09.2024 r. powinny posiadać bazowe wykształcenie magisterskie w zakresie nauk medycznych, psychologicznych lub innych humanistyczno – społecznych
  • Ukończony minimum 4-letni całościowy kurs psychoterapii spełniający warunki minimów programowych (między innymi szkolenie praktyczne, a także znajomość kilku podejść terapeutycznych oraz psychopatologii, stosowanie metod o udowodnionej naukowo skuteczności)
  • Uczestniczenie we własnej psychoterapii i innych doświadczeniach terapeutycznych w charakterze uczestnika (minimum 250 godzin)
  • Rozpoczęcie w trakcie kursu i kontynuowanie przez kilka lat (minimum 5) praktyki w zakresie psychoterapii, poddawanej regularnej superwizji (minimum 150 godzin superwizji indywidualnej i w grupie superwizyjnej)
  • Uzyskanie rekomendacji superwizora, z którym kandydat na psychoterapeutę odbył minimum 60 godzin superwizji i poddawał superwizji minimum 5 procesów terapeutycznych
  • 5-letnie doświadczenie pracy w zespole, w którym prowadzona jest psychoterapia
  • Odbycie specjalistycznych staży w zakresie psychoterapii (minimum 360 godzin)

Po uzyskaniu Certyfikatu Psychoterapeuty osoba, która go posiada jest zobowiązana do pozostawania członkiem SNP lub SNTR PTP, co gwarantuje podleganie jurysdykcji sądu koleżeńskiego Towarzystwa oraz ocenie Komisji Etyki sekcji. Ponadto certyfikowany psychoterapeuta PTP pozostaje w obowiązku korzystania z superwizji, a praca takiej osoby jest poddawana ocenie środowiskowej (zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego). Psychoterapeuta z Certyfikatem ma możliwość ubiegać się po 3 latach od jego uzyskania o rozpoczęcie szkolenia w zakresie superwizji. Może także korzystać ze szkoleń specjalistycznych i kontynuować swój rozwój zawodowy.

Tytuły profesjonalne związane z członkostwem w SNP lub SNTR PTP

Członkowie SNP i SNTR PTP są zobowiązani do przestrzegania zasad klarownego informowania o poziomie swojego wykształcenia w zakresie psychoterapii. Niedozwolone i nieetyczne jest stosowanie tytułów nie wynikających z rzeczywistego poziomu wykształcenia w zakresie psychoterapii i statusu certyfikacji.

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia – osoba, która ukończyła minimum dwa lata kursu psychoterapii i kontynuuje kolejne lata kursu, pracując z pacjentami pod superwizją.

Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji – osoba, która ukończyła całościowy kurs psychoterapii i przygotowuje się do egzaminu certyfikacyjnego, pracując z pacjentami pod superwizją

Superwizor aplikant – Certyfikowany Psychoterapeuta, zaakceptowany do rozpoczęcia szkolenia w zakresie superwizji (po minimum 3 latach od uzyskania certyfikatu)

Certyfikowany psychoterapeuta PTP, psychoterapeuta PTP – osoba, która posiada Certyfikat Psychoterapeuty SNP PTP

Psychoterapeuta – zachęcamy do doprecyzowywania jakiego rodzaju kompetencje w zakresie psychoterapii posiada dana osoba, zgodnie z wymienionymi tu regułami

Certyfikowany superwizor, superwizor, superwizor PTP – osoba, która posiada Certyfikat Superwizora SNP i SNTR PTP

Superwizor – zachęcamy do doprecyzowywania jakiego rodzaju kompetencje w zakresie superwizji posiada dana osoba, zgodnie z wymienionymi tu regułami

Członek SNP PTP – Fakt członkostwa nie jest równoznaczny z kompetencjami do prowadzenia psychoterapii. Niedozwolone i nieetyczne jest posługiwanie się faktem bycia członkiem SNP PTP jako rekomendacją swojej pracy zawodowej w roli psychoterapeuty, o ile dana osoba nie jest uczestnikiem lub absolwentem całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii (według powyższych zasad stosowania tytułów).