728 x 90

Władze Filii Śląskiej SNP PTP

Przewodniczący: Krzysztof Kotrys

Sekretarz: Ewa Golbik-Madej

Członkowie: Jacek Syguda, Artur Kulig

 

Liczba Członków: 60

Działalność bieżąca filii

Zamierzamy nadal opierać naszą aktywność na zapleczu jakim jest dla nas Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów. We wspólnych planach jest kontynuowanie zebrań naukowych, również w czasach epidemii. Najbliższe plany to spotkanie 19 listopada, które chcemy zorganizować „hybrydowo” zapraszając online psychoterapeutkę z Barcelony reprezentującą psychoanalizę relacyjną. Chcemy wspierać dalsze funkcjonowanie Śląskiej Szkoły Psychoterapii i informować na bieżąco o zapowiadanych zmianach w polskiej psychoterapii zachęcając wszystkich do różnych form wypowiedzi i dyskusji.

Praktycznym zamierzeniem zarządu jest uporządkowanie formalnego członkostwa w Filii licząc w tym na pomoc Zarządu Głównego. Chcemy zachęcić członków do regularnego wpłacania składek, ale też chcielibyśmy, zgodnie z założeniami Sekcji, odzyskiwać ich część na finansowanie naszej działalności, co dotąd rzadko się udawało. Mamy nadzieję, że uda się w 2021 r zorganizować szóstą już edycję Śląskich Warsztatów Psychoterapii, tym razem w Gliwicach, jeżeli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

Historia Filii

Początki działalności Filii Śląskiej SNP sięgają początku lat 90-tych XX wieku, ale chyba nikt nie potrafi określić ścisłej daty jej powstania. Pierwszą  przewodniczącą była Magdalena Ociepka. Filia skupiała psychoterapeutów i osoby szkolące się w psychoterapii z całej, liczącej kilka milionów mieszkańców, aglomeracji śląskiej. Pierwsze spotkania odbywały się w Katowicach, później również w Gliwicach. W tamtym czasie pierwsze osoby ze Śląska uzyskiwały certyfikaty psychoterapeutów.

W 1999 r , ze znacznym udziałem czynnych członków Filii, powstało Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów (ŚSP) siedzibą w Gliwicach liczące dzisiaj ok. 140 członków. Zadaniem Stowarzyszenia jest m.in. propagowanie profesjonalnych standardów psychoterapii w regionie i integracja środowiska psychoterapeutów. Jego członkami są również osoby nie należące do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a warunkiem przyjęcia jest udział lub ukończenie całościowego szkolenia w psychoterapii. Aktywnymi członkami ŚSP są również członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Utworzenie Stowarzyszenia wynikało z praktycznej potrzeby utworzenia struktury organizacyjnej posiadającej osobowość prawną i mogącej prowadzić własną działalność gospodarczą.

ŚSP stało się w 2000 r organem założycielskim jednego z największych w regionie ośrodków prowadzących psychoterapię: Ośrodka Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach, posiadającego już dzisiaj niezależny status prawny.

Od 2000 r działalność Filii Śląskiej SNP PTP jest ściśle związana z działalnością Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów. Zebrania naukowe Stowarzyszenia są jednocześnie zebraniami Filii  i odbywają się kilka razy do roku. Członkowie Filii Śląskiej  uczestniczą w pracach ŚSP traktując go jako naturalne środowisko dla psychoterapeutów z regionu. Dwóch członków obecnego zarządu Filii pełni funkcje w zarządzie Stowarzyszenia: Krzysztof Kotrys jest wiceprezesem ŚSP, a Artur Kulig członkiem zarządu. Podjęto również decyzję o wspólnych zebraniach obu zarządów wychodząc z założenia, że interesy Stowarzyszenia reprezentującego nieco szersze środowisko i Filii Śląskiej SNP PTP, są w dużej mierze zbieżne.

W 2007 r na bazie organizacyjnej ŚSP powstał pierwszy i jak dotąd jedyny na Śląsku kurs psychoterapii atestowany przez zarząd SNP i STR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, którego kierownikiem został Jarosław Gliszczyński superwizor SNP PTP pełniący obecnie funkcję prezesa ŚSP. Do chwili obecnej kurs ukończyło już kilkaset osób. Kurs został nazwany przez nas Śląską Szkołą Psychoterapii (ŚLSzP) a w swoim programie integruje dwie główne modalności: nurt psychodynamiczny i psychodramę morenowską. Wykładowcami  kursu, prowadzącymi warsztaty i tworzącymi radę programową są w przeważającej części psychoterapeuci ze środowiska śląskiego i członkowie Flii.

Od 2001 r w oparciu o ŚSP i Filię Śląską działa koleżeńska grupa superwizyjna dla psychoterapeutów z certyfikatem SNP PTP, a od 2013 r działa stała koleżeńska grupa stałego rozwoju „superwizji superwizji” dla superwizorów psychoterapii, również z udziałem superwizorów Towarzystwa Psychologicznego.

Obecnie na Śląsku mamy ponad 50-ciu psychoterapeutów z certyfikatem i 16 superwizorów psychoterapii SNP i SNTR PTP.

Filia Śląska wspólnie z ŚSP od 2009 r, co dwa lata, we współpracy z Dolnośląskim Stowarzyszeniem Psychoterapeutów (naprzemiennie w Gliwicach i Wrocławiu) organizuje konferencję zatytułowaną „Śląskie Warsztaty Psychoterapii”, która regularnie gromadzi ponad setkę uczestników – psychoterapeutów z obu regionów. Ostatnia „przedkowidowa” piąta edycja miała miejsce w listopadzie 2019 r we Wrocławiu.

Kontakt

www.psychoterapia-silesia.org.pl ul. Górnych Wałów 26, 44-100 Gliwice

Do przewodniczącego: tel. 500 170 255; email: kkotrys.sekretariat@gmail.com