728 x 90

SEKCJA NAUKOWA PSYCHOTERAPII POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO

REGULAMIN SEKCJI

§ 1

Sekcja Naukowa Psychoterapii jest organem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, powołanym do realizacji celów statutowych Towarzystwa w dziedzinie psychoterapii.

§ 2

1. Członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP może zostać każdy członek Towarzystwa. Podstawą przyjęcia są: deklaracja przystąpienia do Sekcji (wzór w załączeniu) oraz uchwała Zarządu.
2. Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, raz do roku, przesyła Zarządowi Głównemu spis członków
Sekcji.

§ 3

1. Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP może tworzyć Zespoły Problemowe i Grupy Robocze, a przy Oddziałach – w porozumieniu z ich Zarządem – Filie Sekcji.
2. Przewodniczących i zarządy Filii oraz Grup Roboczych Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP powołuje i odwołuje Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, na wniosek zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków Filii lub Grupy Roboczej.

§ 4

1. Władzami Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP są:
1/ Walne Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze (lub Walne Zebranie zwołane w innym celu) Członków Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP,
2/ Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP,
3/ Komisja Rewizyjna Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.
2. Kadencja władz Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP trwa trzy lata, a ich wybór poprzedzają wybory do władz Towarzystwa.
3. Zarząd Sekcji jest najwyższą władzą Sekcji w okresie między Walnymi Zebraniami Członków Sekcji.

§ 5

1. Walne Zebrania Członków Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
3. Głosowanie odbywa się jawnie albo, o ile zażąda tego choćby jeden z głosujących, tajnie.
4. Prawo głosowania na Walnym Zebraniu mają członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający PTP, będący członkami SNP PTP. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje tylko zwyczajnym członkom PTP będącym członkami SNP PTP.

§ 6

Walne Zebranie Członków Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP:
1/uchwala kierunki działalności merytorycznej i finansowej Sekcji zgodnie z postanowieniami Statutu Towarzystwa oraz Regulaminu Sekcji
2/ rozpatruje i przyjmuje sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej Sekcji,
3/ Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej Sekcji i wybiera władze Sekcji.
4/ Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze wybiera Prezesa-elekta na następną kadencję (lub, w razie konieczności, Prezesa na bieżącą kadencję), 6 członków Zarządu, 3 członków Komisji Rewizyjnej Sekcji i 3 członków Komisji Etycznej Sekcji.
5/ rozpatruje zgłoszone wnioski.

§ 7

1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP odbywa się raz na trzy lata w półroczu poprzedzającym zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa.
2. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zebrania Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP zawiadamia Członków Sekcji i Zarząd Główny, co najmniej na 30 dni przed ustaloną datą.

§ 8

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP może zostać zwołane:
1/ z inicjatywy Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP,
2/ na żądanie Zarządu Głównego PTP lub Komisji Rewizyjnej Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP,
3/ na pisemny wniosek przynajmniej 1/5 aktualnej liczby członków Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, skierowany do Zarządu S N P PTP.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków SNP PTP winno być zwołane przez Zarząd Sekcji w terminie 60 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 9

W skład Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP wchodzą:
1. Prezes Zarządu (Prezes-Elekt, wybrany na poprzednim Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym),
2. 6 Członków Zarządu wybranych przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze,
3. Prezes-elekt wybrany przez Walne Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze na przyszłą kadencję, pełniący funkcję wiceprezesa,
4. Prezes Zarządu w poprzedniej kadencji .

§ 10

Spośród Członków Zarządu wybranych na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, Zarząd wybiera sekretarza i skarbnika.

§ 11

Posiedzenia Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż cztery razy w roku. Zwołuje je Prezes, wiceprezes lub sekretarz Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.
W zebraniach Zarządu Sekcji powinni przynajmniej raz w roku uczestniczyć:
– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Komisji Etycznej
– Przewodniczący Filii Sekcji, Zespołów Problemowych oraz Grup Roboczych,
– Redaktor „Psychoterapii”.

§ 12

Sekcja Naukowa Psychoterapii PTP, w ramach działalności Komitetu Redakcyjno-Wydawniczego PTP, wydaje czasopismo naukowe „Psychoterapia”,
Redaktora „Psychoterapii” powołuje Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, Redaktor przedstawia Zarządowi Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP i  Komitetowi Redakcyjno-Wydawniczemu do zatwierdzenia skład Zespołu Redakcyjnego i Rady Redakcyjnej.

§ 13

Do zadań Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, które określa § 56 statutu Towarzystwa należy:
1/ kierowanie działalnością Sekcji zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz Towarzystwa i Sekcji;
2/ przyjmowanie i skreślanie Członków Sekcji oraz prowadzenie ich ewidencji,
3/ coroczne składanie ZG PTP sprawozdań z działalności i aktualnej listy członków,
4/opracowywanie corocznych planów pracy i planów finansowych;
5/ składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu Członków Sekcji;
6/ uchwalanie regulaminu Sekcji i przedkładanie go do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu PTP;
7/organizowanie zebrań, narad, konferencji, kursów i innych imprez dla Członków Sekcji, prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i gospodarczej;
8/ powoływanie i rozwiązywanie Zespołów Problemowych, Grup Roboczych oraz – w porozumieniu z Zarządem Oddziałów – Filii Sekcji i nadzorowanie ich działalności;
9/dbanie o wysoki poziom wykształcenia zawodowego Członków Sekcji, m.in. poprzez określanie wymogów programów szkolenia i atestowanie kursów kształcących w psychoterapii, przeprowadzanie procedur certyfikacyjnych itp.,
10/ reprezentowanie Sekcji Psychoterapii w kontaktach z urzędami i krajowymi oraz międzynarodowymi stowarzyszeniami psychoterapeutów.
11/ Zarząd jest zobowiązany do zarządzania funduszami sekcji, uzyskiwania umożliwiających działalność Sekcji dotacji od ZG PTP i sprawozdawania gospodarki finansowej Zarządowi Głównemu PTP. Zarząd może uchwalić pobieranie składek członkowskich z tytułu przynależności do Sekcji i zbierać takie składki.

§ 14

Prezes Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP reprezentuje Sekcję na zewnątrz i kieruje pracą Zarządu.

§ 15

– Sekretarz prowadzi archiwum i ewidencję Członków Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP (korzystając z pomocy zatrudnionego do tego celu pracownika), przechowuje pieczęć Sekcji, sporządza protokoły posiedzeń Zarządu i posiedzeń Sekcji oraz prowadzi korespondencję Sekcji.
W terminie do 1 marca każdego roku sekretarz przesyła Zarządowi Głównemu sprawozdanie z działalności za ubiegły rok wraz ze sprawozdaniem finansowym.
– Skarbnik Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP (korzystając z pomocy zatrudnionego w tym celu księgowego) przyjmuje i wypłaca kwoty pieniężne związane z działalnością Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, odpowiada za prawidłowe księgowanie wpływów i wydatków oraz składa okresowe sprawozdania z działalności finansowej Zarządowi Sekcji, Komisji Rewizyjnej Sekcji i skarbnikowi Zarządu Głównego.

§ 16

Komisja Rewizyjna Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP składająca się z trzech członków wybranych na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym wybiera spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

§ 17

Komisja Rewizyjna Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP przeprowadza kontrolę działalności Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, co najmniej raz w roku, a także na wniosek Zarządu Głównego albo na wniosek co najmniej 1/5 członków Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, najpóźniej w ciągu 15 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

§ 18

Komisja Etyczna Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP składająca się z czterech członków wybranych na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym wybiera spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. W przypadku, gdy podczas formułowania opinii zachodzi równowaga głosów, głos decydujący ma przewodniczący Komisji Etycznej [Uchwały nr 1 oraz nr 2 Walnego Zebrania Nadzwyczajnego Członków SNP PTP z dnia 14.11.2023 r.].

§ 19

Komisja Etyczna rozpatruje skargi pacjentów, a także wszystkie inne okoliczności wskazujące na naruszenie zasad Kodeksu Etycznego SNP PTP przez członków Sekcji.
Komisja Etyczna może wystąpić do Zarządu Sekcji o skreślenie osoby naruszającej zasady etyczne z listy członków Sekcji oraz o pozbawienie uprawnień zawodowych wynikających z certyfikatów wydanych przez PTP.
W przypadku stwierdzenia działań naruszających zasady obowiązujące członków Towarzystwa lub wyrządzających szkodę Towarzystwu, Komisja Etyczna może zwrócić się do ZG PTP lub Zarządu Oddziału Terenowego PTP z wnioskiem o wystąpienie do Sądu Koleżeńskiego PTP w celu rozpatrzenia sprawy.

§ 20

Komisje działają w ramach odrębnych regulaminów, przyjętych przez Zarząd Sekcji i uzgodnionych z ZG PTP oraz Głównym Sądem Koleżeńskim PTP

§ 21

Filie Sekcji organizują środowisko członków SNP PTP działających na obszarze Oddziału Terenowego PTP, umożliwiając spotkania naukowe, zebrania dotyczące praktyki psychoterapeutycznej i spraw organizacyjnych itp. Filie Sekcji kierowane są przez Zarząd Filii, w skład którego wchodzą: przewodniczący, sekretarz i skarbnik, wybierani przez walne zgromadzenie członków Filii zwołane w półroczu poprzedzającym Walne, Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Sekcji Psychoterapii PTP.

§ 22

Rozwiązanie Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP może nastąpić z ważnych przyczyn na podstawie uchwały Zarządu Głównego po wysłuchaniu opinii wybranej w tym celu Komisji albo na wniosek Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.
Niniejszy regulamin uchwalony został przez Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii w dniu 1 lutego 2008 i zaakceptowany przez ZG PTP w dniu 5 lutego 2008