728 x 90

Zasady szkolenia superwizorów
Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 

I. Procedura otwarcia aplikacji do certyfikatu superwizora.

1. Kandydat występuje pisemnie do Zarządów Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego o zgodę na otwarcie aplikacji do certyfikatu superwizora. Przedstawia dodatkowo następujące załączniki:

  • Kopia certyfikatu psychoterapeuty uzyskanego w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym lub Polskim Towarzystwie Psychologicznym co najmniej 3 lata przed zgłoszeniem aplikacji.
  • Opinia superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego potwierdzająca odbycie co najmniej 60 godzin superwizji po uzyskaniu certyfikatu psychoterapeuty i rekomendująca kandydata do otwarcia aplikacji.
  • Opis dotychczasowego przebiegu pracy psychoterapeutycznej i oświadczenie, że kandydat pracuje jako psychoterapeuta co najmniej 10 lat.

2. Zarządy obu sekcji PTP podejmują decyzję o otwarciu aplikacji i umieszczeniu na stronie internetowej pod hasłem „superwizor – aplikant”.

 

Wniosek o otwarcie aplikacji do certyfikatu superwizora PTP:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w dwóch wersjach: (1) elektronicznej na adres: psychoterapia.ptp@gmail.com oraz (2) papierowej na adres Sekretariatu Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.

 

II. Szkolenie w okresie aplikacji do certyfikatu superwizora

1. Prowadzenie co najmniej 60 godzin superwizji pracy terapeutycznej co najmniej 2 osób przygotowujących się do certyfikatu psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym pod superwizją superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, posiadającego certyfikat superwizora psychoterapii od co najmniej 5 lat. Superwizorem przygotowującym aplikanta powinna być inna osoba, niż w okresie przed aplikacją.

2. Udział w co najmniej 160 godzinach seminariów atestowanych przez Zarządy SNP i SNTR w co najmniej dwóch modalnościach. Dopuszcza się powtarzanie tych samych seminariów (Uchwała Zarządów SNP i SNTR PTP nr 2 z dnia 18.02.2016).

3. Aktywny udział w konferencjach naukowych (referaty, warsztaty), potwierdzony kopią programu konferencji. W okresie po uzyskaniu certyfikatu psychoterapeuty osobę starającą się o tytuł superwizora obowiązuje wykazanie się co najmniej trzema własnymi aktywnościami (np. publikacja, referat, warsztat).

4. Okres między otrzymaniem certyfikatu psychoterapeuty, a egzaminem na superwizora trwa co najmniej 6 lat, z czego 3 lata przed aplikacją, a następne trzy lata po uzyskaniu aplikacji.

5. Okres pomiędzy otrzymaniem decyzji o aplikacji superwizorskiej (data decyzji) a przystąpieniem do egzaminu (data wyznaczenia egzaminu) nie powinien przekraczać 7 lat.

5. a) W szczególnych okolicznościach na wniosek Kandydata okres ten może być przedłużony o 2 lata. Wniosek zawiera opinię superwizora. Wniosek jest rozpatrywany przez Komisję Szkoleniową w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia go do Zarządów SNP i SNTR. Negatywna ocena Komisji Szkoleniowej skutkuje rozpoczęciem procedury opisanej w p. 5b.

5. b) Niedotrzymanie warunku 7 letniego, o którym mowa w p. 5 skutkuje koniecznością wnioskowania do Zarządów SNP i SNTR o możliwość przystąpienia do egzaminu na Certyfikat Superwizora. Po otrzymaniu akceptacji Kandydat rozpoczyna 3 letni okres przygotowań do egzaminu w czasie, w którym wykazuje się poza ogólnie przyjętymi zasadami szkolenia superwizorów, które ewentualnie uzupełnia, dwoma aktywnościami (referat, publikacja, warsztat) oraz minimum 30 godzinami superwizji odbytymi u superwizora rekomendującego.

5. c) Niedopełnienie powyższych warunków skutkuje utratą prawa do stosowania statusu „Aplikant superwizor” oraz wykreślenie ze stosownej listy SNP/SNTR PTP.

(Uchwała Zarządów SNP i SNTR PTP nr 1/20.02.2023; z dniem uprawomocnienia powyższych zapisów rozpoczyna się dla wszystkich superwizorów aplikantów nowy 7 letni okres przygotowywania do egzaminu).

 

III. Procedura egzaminacyjna
1. Przygotowanie opracowania prowadzonej przez siebie 1 superwizji osoby lub grupy osób, trwającej nie krócej niż 30 godzin.
2. Przygotowanie nagranej sesji superwizyjnej (z transkrypcją nagrania).
3. Przystąpienie do egzaminu ustnego przed Komisją składającą się z 3 superwizorów, wyznaczonych przez Zarządy sekcji.
4. W egzaminie może brać udział superwizor rekomendujący, ale Jego obecność nie jest obligatoryjna (Uchwała Zarządów SNP i SNTR PTP nr 5 z dnia 26.02.2015 r.).
5. Egzamin składa się z superwizji na żywo oraz części teoretycznej (Uchwała Zarządów SNP i SNTR PTP z dnia 11.09.2014 r.).

 

IV. Dokumenty wymagane do przystąpienia do procedury egzaminacyjnej
1. Podanie do Zarządów Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego o umożliwienie przystąpienia do procedury uzyskania Certyfikatu Superwizora PTP (WNIOSEK_CS)
2. Rekomendacja superwizora prowadzącego superwizję w okresie aplikacji – oryginał oraz 3 kopie.
3. Opis przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej.
4. Zaświadczenia lub zaświadczenia z opinią kierowników szkoleń seminaryjnych.
5. Kopie programów potwierdzających aktywny udział w konferencjach naukowych.
6. Opracowanie przebiegu superwizji – 3 egzemplarze.
6. Płyta z nagraniem sesji superwizji (z transkrypcją) – 3 egzemplarze.
7. Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia podania przez Zarządy SNP i STR PTP, potwierdzenie wniesienia stosownych opłat.

Opłatę należy wpłacić na konto SNP PTP najpóźniej na 7 dni przed terminem egzaminu.

Decyzją Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego podjętą podczas posiedzenia w dniu 22 marca 2022 r. (Uchwała Zarządu SNP PTP 7/22.03.2022) osoby ubiegające się o podejście do egzaminu na certyfikat superwizora od sesji jesiennej 2022 r. będą zobowiązane wnieść opłatę egzaminacyjną w wysokości 2400 zł.

Dane do przelewu:

Sekcja Naukowa Psychoterapii PTP
PKO BP VI O/Warszawa, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
NRB: 50 1020 1068 0000 1802 0072 6281

Tytuł wpłaty: opłata egzaminacyjna na certyfikat superwizora , imię i nazwisko.

Materiały egzaminacyjne wraz z dokumentami prosimy przesyłać na poniższy adres:

Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Polski Instytut Ericksonowski
ul. Wioślarska 27
94-036 Łódź

 

V. Procedura organizacji szkoleń seminaryjnych dla superwizorów-aplikantów
1. Zarządy sekcji zapraszają do składania propozycji organizacji szkoleń seminaryjnych, w których przedstawiony jest program szkolenia (z zakresu psychoterapii psychodynamicznej, systemowej, poznawczo-behawioralnej, humanistycznej i superwizji procesu), terminy, kosztorys.
2. Decyzja o przyjęciu aplikacji jest ogłoszona na stronie internetowej sekcji PTP.

 

VI. Terminy realizacji nowych zasad
1. Superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zgłaszają Zarządom sekcji listę osób, przygotowujących się u nich do certyfikatu superwizora na dzień 31 grudnia w terminie do 31 marca następnego roku. Te osoby mogą przystąpić do nowej procedury egzaminacyjnej wg dotychczasowych zasad uzyskiwania certyfikatu superwizora.
Dotyczy to również osób, które nie zaliczyły seminarium superwizyjnego
przygotowującego do certyfikatu superwizora (wg starego trybu).
2. Zarządy zapraszają do składania aplikacji na szkolenia seminaryjne w terminie od 1 maja do 30 czerwca.
3. Zarządy ogłaszają atestowane szkolenia do 31 października.
4. Wyżej opisane zasady uzyskiwania certyfikatu superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego obowiązują od 1 listopada 2011 r.


Osoby, które uzyskały status superwizora – aplikanta przed październikiem 2013 roku mogą uzyskać certyfikat superwizora w tzw. trybie przejściowym, tj. spełnić wymogi tzw starego trybu i przystąpić do egzaminu na nowych zasadach bez konieczności realizowania 160 godzin seminariów (wcześniej: 6 seminariów).