728 x 90

WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU PSYCHOTERAPEUTY
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO

 

 I. Kto może się ubiegać o Certyfikat Psychoterapeuty PTP?

O Certyfikat Psychoterapeuty PTP mogą się ubiegać lekarze, psychologowie oraz osoby posiadające inne wykształcenie wyższe na poziomie magisterskim, które:

1. Ukończyły całościowy, co najmniej 4-letni kurs psychoterapii atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. W atestowanym kursie psychoterapii mogą uczestniczyć osoby spełniające warunki związane z wykształceniem (jak wyżej) oraz będące członkami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii lub Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP od początku kursu i mające opłacone składki członkowskie.

2. Uzyskały pozytywną opinię (rekomendację) superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Opinia superwizora, dotycząca dopuszczenia do egzaminu na certyfikat, powinna kończyć się jednoznaczną konkluzją, dotyczącą przygotowania kandydata do samodzielnego prowadzenia psychoterapii.

3. Kandydaci do certyfikatu powinni wykazać się doświadczeniem klinicznym, wynikającym z co najmniej 5 lat pracy (lub wolontariatu) w instytucji prowadzącej działalność kliniczną w zakresie psychoterapii lub powinni mieć specjalizację w dziedzinie psychiatrii i/lub psychiatrii dzieci i młodzieży (w przypadku lekarzy) lub specjalizację z psychologii klinicznej (w przypadku psychologów). [Uchwała zarządów SNP i SNTR PTP nr 02/22.12.2015].

Wzór zaświadczenia – doświadczenie kliniczne

Wymagania dotyczące doświadczenia w pracy klinicznej (pięć lat stażu pracy):

a. Praca w instytucji, w której funkcjonuje zespół osób którego przynajmniej jednym z istotnych zadań zawodowych jest prowadzenie psychoterapii.
b. W czasie pracy w instytucji kandydat regularnie korzysta z superwizji przez okres co najmniej 5 lat.
c. W ośrodku powinny odbywać się zebrania kliniczne lub inna forma współpracy obejmująca refleksję nad pracą zespołu i poszczególnych osób, w których kandydat uczestniczy.
d. Praca powinna obejmować minimum 1/4 standardowego etatu.
e. Suma miesięcy pracy w ośrodkach spełniających powyższe kryteria powinna wynosić minimum 60 miesięcy, włączając miesięczne urlopy.

4. Odbyły 150 godzin dydaktycznych superwizji, prowadzonych przez superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Co najmniej 60 sesji powinno być przeprowadzone przez superwizora rekomendującego (z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).

4. a) W szczególnych przypadkach kandydat może skorzystać z 30 sesji superwizji u superwizora z innego towarzystwa psychoterapeutycznego, przy spełnieniu łącznie trzech kryteriów poniżej:

 1.  towarzystwo musi mieć charakter naukowy oraz uznaną pozycję krajową lub międzynarodową,
 2. superwizor musi być superwizorem danego towarzystwa według zasad obowiązujących w tym towarzystwie,
 3. superwizja realizowana u superwizora z innego towarzystwa musi być zaakceptowana przez superwizora rekomendującego. Superwizor rekomendujący potwierdza osobnym zaświadczeniem, że spełnione są warunki z punktu 1. i 2. [Uchwała SNP i SNTR nr 1/14.04.2017 oraz nr 1/05.04.2023].

4. b) Kandydat może również superwizować się u superwizora aplikanta, ale w wymiarze nie większym  niż 50 godz. superwizji. Superwizor aplikant nie może być głównym rekomendującym superwizorem.
4. c) Superwizor jest odpowiedzialny za uzyskanie przez kandydata wystarczających umiejętności praktycznych oraz jego przygotowanie do egzaminu. Jest zobowiązany do znajomości zasad i  wymagań dotyczących ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty i do uczestniczenia w egzaminie.
4. d) Superwizji należy poddać co najmniej 5 procesów psychoterapeutycznych. Osoby, które rozpoczęły superwizję po 1 września 2004r., powinny odbywać obligatoryjnie superwizję indywidualną i grupową. Co najmniej 50 sesji powinno przebiegać w trybie superwizji indywidualnej, a co najmniej 50 sesji w trybie superwizji grupowej (w grupach liczących nie więcej niż 12 osób). 50 sesji może być przeznaczone na superwizję indywidualną lub grupową, zależnie od wspólnej decyzji superwizora i superwizowanego.
4. e) Grupy Balinta, zależnie od sposobu prowadzenia, mogą być traktowane jako część superwizji grupowej (do 50 sesji) albo doświadczenia własnego (do 50 sesji). Zaświadczenie od prowadzącego grupę powinno jednoznacznie wskazywać czy sposób prowadzenia pozwala zakwalifikować sesje jako superwizje czy doświadczenie własne [Uchwała SNP i SNTR nr 1/05.04.2023].

[Uchwała XXX SNP i SNTR 9.03.09].

5. Po rozpoczęciu całościowego kursu psychoterapii odbyły 250 godzinnych sesji doświadczenia własnego, rozumianego jako indywidualna lub grupowa praca nad problematyką własną (np. psychodrama, genogram, trening interpersonalny lub terapia własna), prowadzonych przez certyfikowanych psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Psychologicznego. Mogą być wliczone tylko godziny od momentu uzyskania certyfikatu przez prowadzącego [Uchwała SNP i SNTR nr 7/22.11.2019].

6. a) Po rozpoczęciu całościowego kursu psychoterapii odbyły staż kliniczny w wymiarze łącznie 360 godzin umożliwiający kontakt z pacjentami z różnym rozpoznaniem. W tym:

1. 240 godzin:

1.1. W akredytowanym przez SNP i SNTR ośrodku stażowym, lub:
1.2. W placówkach zajmujących się psychoterapią, w których łącznie spełnione są następujące warunki (dotyczy osób po drugim roku całościowego szkolenia psychoterapeutycznego):

a) opiekunką/opiekunem stażu jest certyfikowana/y psychoterapeutka/psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego;
b) stażystka/stażysta w trakcie stażu prowadzi co najmniej jeden proces psychoterapii pacjenta lub/i współprowadzi grupę terapeutyczną/proces psychoterapii pary/rodziny;
c) praca stażystki/stażysty podczas stażu jest superwizowana przez superwizorkę/superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin (stażystka/stażysta może odbyć superwizję we własnym zakresie poza miejscem stażu);
d) stażystka/stażysta uczestniczy w superwizji zespołu lub/i zebraniach klinicznych zespołu co najmniej raz na miesiąc;
e) stażystka/stażysta przedstawi zaświadczenie o odbytym stażu według poniższego wzoru: [Uchwała SNP i SNTR nr 1/06.09.2023]

Wzór zaświadczenia – staż kliniczny

2. 120 godzin:

2.1. W akredytowanym przez SNP i SNTR ośrodku stażowym, lub:
2.2. Po zaakceptowaniu przez superwizorkę/superwizora rekomendującego, na oddziale ogólnopsychiatrycznym stacjonarnym lub dziennym, w którym prowadzi się psychoterapię jako formę leczenia towarzyszącą innym wiodącym narzędziom psychiatrycznym. [Uchwała SNP i SNTR nr 1/05.04.2023]

6. b) Pracują w ośrodku akredytowanym i odbyły staż w wymiarze 120 godz. w innym wskazanym przez superwizora rekomendującego akredytowanym ośrodku o odmiennym podejściu”. [Uchwała XXIX SNP i SNTR z dnia 09.03.09].

6. c) Staż można odbyć w różnych ośrodkach pod warunkiem, że żadna z części nie będzie mniejsza niż 120 godzin. [Uchwała SNP i SNTR nr 8/27.02.2014].

7. Osoba składająca Kartę Kandydata do egzaminu certyfikacyjnego jest zobowiązana do bycia członkiem co najmniej jednej sekcji – SNP lub SNTR PTP opłacającym składki w jednej z Sekcji najpóźniej od ukończenia drugiego roku kursu całościowego.

W wypadku braku ciągłości w opłacaniu składek kandydat jest zobowiązany wpłacić kwotę równą wysokości należnych składek członkowskich w SNP lub SNTR za wszystkie lata od ukończenia 2 roku kursu lub przystąpienia do jednej z Sekcji (jeżeli należał do niej przed ukończeniem 2 roku kursu) [Uchwała SNP i SNTR nr 1/19.07.2022].

8. Okres pomiędzy zakończeniem całościowego kursu psychoterapii (data na dyplomie) a przystąpieniem do egzaminu (końcowe daty wysłania Kart Kandydata – 31 stycznia lub 30 września) nie powinien przekraczać 7 lat.

8. a) W szczególnych okolicznościach, na wniosek Kandydata, okres ten może być przedłużony o 2 lata. Wniosek zawiera opinię superwizora. Wniosek jest rozpatrywany przez Komisję Szkoleniową w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia go do Zarządów SNP i SNTR. Negatywna ocena Komisji Szkoleniowej skutkuje rozpoczęciem procedury opisanej w p. 8b.

8. b) Niedotrzymanie warunku 7 letniego, o którym mowa w p. 8 skutkuje koniecznością wnioskowania do Zarządów SNP i SNTR o możliwość przystąpienia do egzaminu na Certyfikat Psychoterapeuty. Po otrzymaniu akceptacji Kandydat rozpoczyna 3 letni okres przygotowań do egzaminu w czasie, w którym wykazuje się uczestnictwem w min. 3 konferencjach naukowych (zamiennie ze szkoleniami specjalistycznymi) oraz minimum 30 godzinami superwizji odbytymi u superwizora rekomendującego.

8. c) Niedopełnienie powyższych warunków skutkuje utratą prawa do stosowania statusu „Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji” oraz wykreślenie ze stosownej listy SNP/SNTR PTP.

[Uchwała SNP i SNTR nr 1/20.02.2023; z dniem uprawomocnienia powyższych zapisów rozpoczyna się dla wszystkich psychoterapeutów w trakcie certyfikacji nowy 7 letni okres przygotowywania do egzaminu. Osoby, które ukończyły szkolenie przed wejściem w życie tego przepisu, mają również 7 lat na przystąpienie do egzaminu, licząc od daty uchwały].

9. Suma godzin szkoleniowych (szkolenie teoretyczne, sesje doświadczenia własnego, superwizja oraz staż) wszystkich osób, które rozpoczęły szkolenie po 2007 roku musi wynosić co najmniej 1200 godzin szkolenia, aby móc przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego. [Uchwała SNP i SNTR nr 1/05.04.2023]

 

II. Dokumenty i materiały, jakie należy złożyć w związku z ubieganiem się o Certyfikat Psychoterapeuty

Dokumenty:

 • Podanie do Zarządu SNP PTP o dopuszczenie do egzaminu na Certyfikat Psychoterapeuty;
 • Kartę kandydata (3 egzemplarze);
 • Curriculum Vitae zawierające: dane o wykształceniu, ukończonych kursach, stopniach naukowych, specjalizacjach oraz opis przebiegu pracy zawodowej (3 egzemplarze);
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (3 egzemplarze);
 • Kserokopię zaświadczenia o specjalizacji klinicznej lub zaświadczenie od kierownika specjalizacji o ukończeniu trzech lat programu specjalizacyjnego; a w przypadku kandydatów, którzy z powodu formalnych przeszkód nie rozpoczęli specjalizacji lub mają wykształcenie wyższe inne niż lekarskie albo psychologiczne – zaświadczenie o 5 latach pracy (lub wolontariatu) w zakładzie opieki zdrowotnej, w którym stosowana jest psychoterapia;
 • Rekomendację superwizora (3 egzemplarze);
 • Kserokopię zaświadczenia o ukończonym kursie całościowym (3 egzemplarze) oraz ewentualnie o ukończeniu innych kursów;
 • Kserokopie zaświadczeń o odbytych sesjach superwizyjnych;
 • Kserokopie zaświadczeń o odbytych sesjach doświadczenia własnego;
 • Kserokopię zaświadczenia o odbytych stażach;
 • Zaświadczenie o przynależności do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i opłaconej składce członkowskiej;
 • Zaświadczenie o przynależności do Sekcji Naukowej Psychoterapii lub Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i opłaconej składce członkowskiej za wszystkie lata od ukończenia 2. roku kursu całościowego.

Aby uzyskać stosowne zaświadczenie z Sekretariatu SNP PTP konieczne jest przesłanie na adres mailowy: psychoterapia.ptp@gmail.com:
– skanu zaświadczenia o ukończonym kursie całościowym (wystarczający będzie dokument zawierający datę rozpoczęcia oraz datę ukończenia całościowego kursu psychoterapii);
– jeżeli składki nie są uregulowane, potwierdzenia przelewu za składki członkowskie za wszystkie brakujące lata od ukończenia 2. roku kursu do roku bieżącego.

 

 • Kandydat może również dołączyć inne zaświadczenia np. dotyczące uczestnictwa w konferencjach, dodatkowych warsztatach, kursach etc.

 

Materiały (wszystkie w 2 egzemplarzach):

 • opis pacjenta, u którego przeprowadzono całą terapię wraz z opisem przebiegu i wyników tego zakończonego procesu psychoterapeutycznego;
 • opis pacjenta i toczącego się procesu psychoterapeutycznego oraz nagrania audio lub video sesji psychoterapeutycznej pacjenta/grupy/rodziny;
 • transkrypcja przedstawionego nagrania;

 

III. Terminy składania podań i dokumentów na egzamin

 1. W pierwszej kolejności Kandydat zobowiązany jest wypełnić Kartę Kandydata i wysłać jej wersję elektroniczną do Sekretariatu Sekcji na adres: egzaminy@snpptp.pl

  Kartę należy wysłać:
  – od 1 do 31 stycznia – SESJA WIOSENNA;
  – od 1 do 30 września – SESJA ZIMOWA.
 2. Po otrzymaniu informacji o akceptacji Karty Kandydata należy wypełnić Wniosek o dopuszczenie do egzaminu i przesłać go w wersji papierowej wraz z pozostałą dokumentacją na adres:
Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Polski Instytut Ericksonowski
ul. Wioślarska 27
94-036 Łódź

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty PTP wraz z kompletem dokumentów i materiałów należy składać do (uwzględniania jest data stempla pocztowego):

– do 28 lutego – SESJA WIOSENNA;
– do 31 października – SESJA ZIMOWA.

IV. Procedury związane z kwalifikacją i przygotowywaniem egzaminu na Certyfikat Psychoterapeuty

 1. Po złożeniu kompletu dokumentów i materiałów egzaminacyjnych przez kandydatów, na wspólnym zebraniu Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii i Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP rozpatruje się wnioski wraz z załączonymi dokumentami, a następnie podejmuje decyzję o dopuszczeniu do egzaminu.
 2. Zarządy Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP powołują Komisję Egzaminacyjną, w której skład wchodzą dwaj doświadczeni superwizorzy psychoterapii.
 3. Kandydaci i superwizorzy zostają powiadomieni z miesięcznym wyprzedzeniem o terminie i miejscu egzaminu oraz o składzie komisji egzaminacyjnej. Od tego momentu każda poinformowana strona ma 2 tygodnie na zgłaszanie do sekretariatu zajmującego się egzaminami wszelkich okoliczności, jakie mogą stanowić zagrożenie dla przeprowadzenia egzaminu w bezstronny sposób.
 4. Kandydat uiszcza opłatę egzaminacyjną, której wysokość jest corocznie ustalana przez Zarządy SNP i SNTR, a dowód wpłaty przywozi do okazania na egzamin. Opłatę należy wpłacić na konto SNP PTP:

Sekcja Naukowa Psychoterapii PTP
PKO BP VI O/Warszawa, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
NRB: 50 1020 1068 0000 1802 0072 6281

tytuł wpłaty: opłata egzaminacyjna na certyfikat psychoterapeuty , imię i nazwisko.

Decyzją Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego podjętą podczas posiedzenia w dniu 22 marca 2022 r. (Uchwała Zarządu SNP PTP 7/22.03.2022) osoby ubiegające się o podejście do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty od sesji jesiennej 2022 r. będą zobowiązane wnieść opłatę egzaminacyjną w wysokości 1800 zł.

V. Egzamin

Obecność superwizora rekomendującego do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty jest niezbędna. Gdy superwizor zapowie swą nieobecność, odwołuje się egzamin; jeżeli nieobecność superwizora jest niezapowiedziana, decyzję o przeprowadzeniu egzaminu podejmuje Komisja Egzaminacyjna.
Komisja Egzaminacyjna na certyfikat psychoterapeuty formułuje na piśmie ocenę stanu przygotowania kandydata w stopniach od 1 do 6 w następujących obszarach:
·Wiedza teoretyczna
·Umiejętność stosowania adekwatnych technik
·Wgląd terapeuty w proces terapii
·Umiejętność spojrzenia na psychoterapię z punktu widzenia różnych podejść
·Rozumienie charakteru zaburzeń
Ocena ta może być uzupełniona uwagami o charakterze opisowym.

 

Komisja Egzaminacyjna przesyła protokół z egzaminu do Sekretariatu Zarządu SNP PTP.
Zarządy Sekcji SNP PTP i SNTR PTP na podstawie wyniku egzaminu podejmują decyzję o nadaniu kandydatowi certyfikatu psychoterapeuty.
W przypadku negatywnego wyniku egzaminu, kandydat ma prawo przystąpić do niego ponownie już w następnej sesji.

W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą dwie osoby spośród Superwizorów PTP z uprawnieniami do egzaminowania. Komisja Szkoleniowa uzgadnia skład Komisji Egzaminacyjnych zgodnie z zasadą unikania zależności zawodowych między kandydatami a egzaminatorami.
Superwizorzy uprawnieni do egzaminowania (2023): Katarzyna Ćwirko-Kusztan (Wrocław), Danuta Łopalewska (Kraków), Andrzej Cieślik (Kraków). Jadwiga Śliwczyńska (Warszawa), Krzysztof Kotrys (Jaworzno), Jarosław Gliszczyński (Gliwice), Katarzyna Szymańska (Łódź), Bernadetta Janusz (Kraków), Joanna Zgud (Kraków), Anna Bielańska (Kraków), Józefa Cisek (Kraków), Bogdan de Barbaro (Kraków), Czesław Czabała (Warszawa), Irena Namysłowska (Warszawa), Celina Brykczyńska (Warszawa), Kazimierz Bierzyński (Kraków), Lucyna Drożdzowicz (Kraków).

 


 

TRYB NADZWYCZAJNY

 

Na podstawie Uchwały podjętej przez Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP w dniu 26.02.2015 r. istnieje możliwość ubiegania się o podejście do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty w trybie nadzwyczajnym. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej: