728 x 90

WARUNKI AKREDYTACJI CAŁOŚCIOWYCH KURSÓW PSYCHOTERAPII

 

 1. Warunki ogólne

1.1 Kursy przygotowujące do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego powinny zawierać wszystkie elementy wykształcenia, pozwalające uzyskać umiejętności i wiedzę wymagane przez procedurę certyfikacyjną i warunkujące kompetentne wykonywanie wszelkich świadczeń psychoterapeutycznych, w tym także refundowanych przez NFZ. Poza wiedzą teoretyczną powinny zapewnić możliwość́ uzyskania doświadczenia klinicznego – najlepiej w instytucji psychoterapeutycznej, w której zatrudniany jest Autor programu. Program kursu powinien też zapewniać́ możliwość́ zdobywania wiedzy o sobie i swoim funkcjonowaniu („terapii własnej”) oraz superwizję pierwszych prowadzonych przez uczestnika procesów psychoterapeutycznych.

 

 1. Wymogi wobec zgłaszającego

Osoba zgłaszająca do akredytacji kurs psychoterapii i odpowiadająca za jego realizację (kierownik kursu), powinna:

2.1. być certyfikowanym superwizorem psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego;

2.2. wskazać ośrodek stosujący psychoterapię, mający być bazą szkolenia;

2.3. zorganizować zespół szkolący liczbowo adekwatny do liczby uczestników kształcenia;

2.4. wskazać ośrodki stosujące psychoterapię mające być dla uczestników bazą stażu w wymiarze 360h (wniosek powinien zawierać kopie umów ośrodka szkolącego z ośrodkami stażowymi określającej możliwą ilość uczestników stażu).

 

 1. Wymogi wobec zespołu szkolącego

3.1. Zespół szkolący składa się z nie mniej niż 2 superwizorów psychoterapii i 3 psychoterapeutów certyfikowanych przez PTP.

3.4 Kierownik kursu może dodatkowo zaprosić do prowadzenia zajęć specjalistów w określonych dziedzinach psychoterapii będących przedmiotem kursu.

3.5 Tylko niektóre elementy programu, wymagające szczególnych kompetencji, mogą być realizowane przez osoby nie będące certyfikowanymi psychoterapeutami.

 

 1. Program kursu

4.1 Program kursu powinien obejmować w ciągu co najmniej 4 lat przynajmniej 670 godzin kształcenia, w tym 530 godzin w zakresie niżej wymienionych obszarów obligatoryjnego kształcenia teoretycznego i umiejętności („kanon”).

4.2 Przedmiotem pozostałych 90 godzin kształcenia teoretycznego i umiejętności może być dowolny zakres psychoterapii o uzasadnionej naukowo użyteczności.

4.3 Ponadto, kurs powinien zapewniać możliwość uzupełnienia przed ukończeniem II roku szkolenia przez lekarzy podstaw wiedzy psychologicznej mającej zastosowanie w psychoterapii(min.80 godzin), przez psychologów podstaw wiedzy medycznej  mającej zastosowanie w psychoterapii(min.80 godzin), a przez osoby o innym wykształceniu w obu tych zakresach, w wymiarze co najmniej po 80 godzin. O konieczności uczestniczenia w tych zajęciach decyduje wcześniejsze wykształcenie osoby szkolonej. 80 godzin uzupełnienia podstaw wiedzy medycznej/psychologicznej nie wchodzi w obligatoryjne 670 godzin kształcenia.

4.4 Ponadto program kursu powinien zapewniać możliwość poznawania własnych sposobów przeżywania i zmienianie siebie („trening własny”). Trening ten może być realizowany przez certyfikowanych psychoterapeutów w systemie indywidualnym i grupowym, na zgrupowaniach treningowo-dydaktycznych i w innych formach, powinien trwać co najmniej 250 godzin. W przypadku pracy indywidualnej powinno to być co najmniej 60 godzin realizowane z jednym psychoterapeutą, a w przypadku treningu grupowego – co najmniej 100 godzin.

4.5 Kurs zapewnia możliwość superwizji pierwszych doświadczeń prowadzenia psychoterapii indywidualnej, grupowej, terapii rodzin i par (najpóźniej w trzecim roku kształcenia), z pacjentami z różnymi rozpoznaniami i w różnych okresach życia w wymiarze co najmniej 50 godzin.

4.6 Kierownik kursu jest odpowiedzialny za organizację i poziom merytoryczny łącznie  co najmniej 1200 godzin kształcenia, wymaganego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP (670 godzin kształcenia teoretycznego i umiejętności, doświadczenie własne (co najmniej 250 godzin) i superwizja). Pozostałe godziny obowiązującego do certyfikatu minimum wykształcenia można uzyskać w trybie stażu w ośrodkach stażowych (minimum 360 godzin). Kurs zapewnia możliwość kierowania na staże do ośrodków  atestowanych przez PTP.

4.7 Na obligatoryjne minimum 260 godzin kształcenia w zakresie wiedzy teoretycznej składają się:

 • Psychopatologia, z naciskiem na wiedzę o zaburzeniach występujących u dzieci i młodzieży; wybrane elementy wiedzy o osobowości i rozwoju człowieka oraz inne elementy wiedzy psychologicznej, socjologicznej i z zakresu antropologii kulturowej, użyteczne w rozumieniu procesów psychicznych – w wymiarze co najmniej 30 godzin;
 • Specyfika diagnozy psychoterapeutycznej – min. 10 godzin;
 • Główne kierunki w psychoterapii – podejście poznawczo-behawioralne, podejście psychodynamiczne, podejście systemowe, podejścia humanistyczne, podejście integracyjne. Skuteczność i ograniczenia psychoterapii opartych na tych podejściach. Łącznie minimum 150 godzin (co najmniej po 30g zapoznawania z każdym z tych podejść);
 • Teoria procesu terapeutycznego – min. 10 godzin;
 • Specyfika psychoterapii w różnych zaburzeniach (nerwicowych, osobowości, w psychozach, zaburzeniach afektywnych, uzależnieniach, chorobach somatycznych) i w różnych grupach wieku (dzieci, młodzież, dorośli, w wieku starczym). – min. 55 godzin;
 • Etyczna problematyka psychoterapii – min. 5 godzin.

4.8 Na obligatoryjne minimum 270 godzin kształcenia umiejętności składają się:

 • Nawiązywanie relacji.
 • Umiejętność określenia problemów pacjenta i ich uwarunkowań oraz celów psychoterapii i sposobów ich osiągania.
 • Umiejętność formułowania diagnozy w kategoriach aktualnej klasyfikacji zaburzeń.
 • Zawieranie kontraktu terapeutycznego.
 • Rozumienie wypowiedzi pacjenta.
 • Umiejętność konstruowania hipotez i ich weryfikowania.
 • Umiejętność interweniowania i sprawdzania trafności interwencji terapeuty.
 • Stosowanie oddziaływań adekwatnych do etapów procesu leczenia.
 • Ocena wpływu oddziaływań na zmiany zachodzące w pacjencie.
 • Rozumienie dynamiki grupowej i jej wykorzystywanie w prowokowaniu zmiany terapeutycznej.
 • Umiejętność prowadzenia psychoterapii grupowej.
 • Umiejętność prowadzenia sesji rodzinnych.

 

 1. Zasady przyznawania akredytacji

5.1 Komisja Akredytacyjna działa z upoważnienia Zarządów SNP i SNTR PTP. Szczegółowe zasady przyznawania akredytacji opisane są w „Regulaminie recenzowania wniosków o akredytację”.

5.2 Po uprzednim zapoznaniu się z recenzjami, Komisja Akredytacyjna, w drodze głosowania, podejmuje decyzję o udzieleniu akredytacji. Przypadki niejednoznaczne mogą zostać poddane dyskusji na zebraniu Zarządów. W przypadku rekomendacji odmownych Komisja nie poddaje wniosku głosowaniu. Wnioskodawca otrzymuje wynikające z recenzji zalecenia i ma możliwość ponownego złożenia wniosku po ich wypełnieniu. Wnioskodawcom przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji Akredytacyjnej do zebrania Zarządów obu Sekcji.

5.3 Akredytacja udzielana jest na okres 5 lat i dotyczy kursów rozpoczętych w terminie jej obowiązywania. Ponowne uzyskanie akredytacji szkolenia wymaga przedstawienia wniosku według wyżej wymienionych wymogów.

5.4 Podmiot akredytowany zobowiązany jest do zawiadamiania Zarządów SNP i SNTR o każdej zmianie warunków prowadzenia szkolenia, mających wpływ na spełnianie warunków akredytacji (np. w zakresie kadry szkolącej, programu szkolenia). Ponadto, co dwa lata, składa raport z realizacji kursu zawierający liczbę edycji, uczestników oraz potwierdzający jego przeprowadzanie zgodnie z akredytacją.

 

Powyższe zapisy obowiązują wszystkie kursy, które będą starały się o akredytację oraz o reakredytację. Trwające kursy mają czas na dostosowanie się do powyższych wymogów do 1.01.2025 r.

(Uchwała Zarządów SNP i SNTR PTP 2/26.02.2024 r.)

 

Aplikację należy wysłać w wersji elektronicznej na adres akredytacje.ptp@gmail.com oraz w wersji papierowej na adres:

Sekcja Naukowa Psychoterapii PTP
ul. Bonarka 11
30-415 Kraków

Opłata za rozpatrzenie wniosku wynosi 6000 zł. Prosimy o jej wniesienie podczas składania wniosku. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Recenzowania.

Dane do przelewu:

Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
ING oddział w Krakowie, ul. św. Tomasza 20, 31-020 Kraków
Numer konta: 65 1050 1445 1000 0012 0294 6412