728 x 90

Czego oczekujemy od regulacji ustawowych?

Czego oczekujemy od regulacji ustawowych?

Stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów dążą do wprowadzenia regulacji prawnych, odpowiadających na podstawowe potrzeby pacjentów i klientów – osób korzystających z psychoterapii. Przygotowaliśmy zestawienie sugerowanych rozwiązań, jakie powinny zapewniać akty prawne, wprowadzane w tym zakresie.

POTRZEBY OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z PSYCHOTERAPII

Do jakich regulacji dążą organizacje psychoterapeutyczne, działając na rzecz dobra osób korzystających z psychoterapii, jako pacjentów i klientów?

Regulacje te powinny:

1. Ułatwić zweryfikowanie czy dany psychoterapeuta ma kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii


 1. Centralny, oficjalny rejestr lub kilka rejestrów psychoterapeutów certyfikowanych w akredytowanych stowarzyszeniach.
 2. Zawarcie w rejestrach informacji o osobach będących w szkoleniu do certyfikatu, posiadających uprawnienia do prowadzenia psychoterapii pod superwizją.
 3. Wymóg przedstawiania przez psychoterapeutę proponującego usługi, jaki ma certyfikat lub na jakim jest etapie szkolenia do certyfikatu.

2. Zapewnić dostępność do psychoterapii w systemie refundowanej ochrony zdrowia


 1. Zwiększenie środków przeznaczanych w systemie ochrony zdrowia na świadczenia psychoterapeutyczne.
 2. Podwyższenie i zróżnicowanie stawek za prowadzenie psychoterapii dla certyfikowanych psychoterapeutów i osób będących w trakcie szkolenia.
 3. Możliwość prowadzenia psychoterapii przez osoby będące w trakcie szkolenia (po II roku), wyłącznie pod superwizją.
 4. Opracowanie standardów oddziałów i poradni pracujących w oparciu o psychoterapię, m. in. superwizja pracy zespołu, superwizja indywidualna, zebrania kliniczne zespołu, ograniczenie liczby pacjentów przyjmowanych przez psychoterapeutę w skali tygodnia.

3. Umożliwić korzystanie z psychoterapii jako formy profilaktyki, także w zakresie pracy z parami i rodzinami, a nie tylko leczenia podejmowanego w sytuacji występowania zaburzeń psychicznych


 1. Wprowadzenie szerokiej definicji obszarów, w jakich stosowana jest psychoterapia, uwzględniających obok zastosowań w leczeniu zaburzeń, także profilaktykę i promocję zdrowia.
 2. Wprowadzenie stanów przedchorobowych i innych zakłóceniach zdrowia psychicznego na listę wskazań, na podstawie których można prowadzić refundowaną psychoterapię.
 3. Uwzględnienie promocji zdrowia w definicji psychoterapii wynikających z postulatów Narodowego Programu Ochrony Zdrowia, którego kolejna edycja będzie 2023-2030.
 4. Kampania społeczna na temat użyteczności psychoterapii i standardów jej stosowania.

4. Zapewnić możliwość bezpiecznego zweryfikowania sposobu pracy psychoterapeuty w wypadku podejrzenia przekroczenia etycznego lub błędnego postępowania


 1. Obowiązek podlegania zapisom kodeksu etycznego przez psychoterapeutów – pisemne zobowiązanie, także w trakcie szkolenia jako warunek figurowania w rejestrze psychoterapeutów.
 2. Obowiązek poddawania się przez psychoterapeutę ocenie komisji etycznej w jednym ze stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów.

5. Zapewnić wiarygodność i profesjonalizm certyfikowanych psychoterapeutów


 1. Wymóg posiadania przez psychoterapeutów wiedzy z zakresu psychologii i psychiatrii.
 2. Wymóg etyczny korzystania przez psychoterapeutę z superwizji oraz informowania o tym pacjentów.
 3. Ograniczenie okresu od rozpoczęcia szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty i określenie warunków jego ważności.

6. Zobligować psychoterpeutę do przekazywania informacji na temat metod pracy i przyjętych założeń, przed rozpoczęciem psychoterapii


 1. Zdefiniowanie obowiązków psychoterapeuty względem osoby korzystającej z psychoterapii, np. przekazanie rozpoznania – ocena sytuacji przed rozpoczęciem terapii, ustalenie kontraktu, w tym warunków korzystania z psychoterapii i jej zakończenia.
 2. Określenie zakresu obowiązku informowania osoby korzystającej z psychoterapii o źródłach kompetencji terapeuty i stosowanych metodach.
 3. Określenie zakresu prowadzenia i bezpieczeństwa oraz czasu przechowywania dokumentacji procesu psychoterapii, z zachowaniem poufności danych wrażliwych.

7. Uregulować zasady tajemnicy zawodowej w sposób zgodny ze specyfiką procesu psychoterapii


 1. Jednoznaczne usankcjonowanie zakresu tajemnicy zawodowej psychoterapeuty. Aktualnie jest wiele sprzecznych przepisów, wymagających interpretacji, są też one obecnie zależne od innych kompetencji zawodowych psychoterapeuty.
 2. Wymóg obowiązku zachowania tajemnicy informacji związanych z procesem terapeutycznym.
 3. Szczegółowe określenie sytuacji w których psychoterapeuta może być zwolniony z tajemnicy psychoterapii.
 4. Umożliwienie rozpatrywania spraw związanych z przekroczeniami etycznymi przez komisje etyki, co zapewnia poufność tych procesów i dbanie jednocześnie o dobro pacjentów i psychoterapetuów.

opracowano w uzgodnieniu przez następujące organizacje:
Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego oraz Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej
Polska Rady Psychoterapii oraz zrzeszone w niej towarzystwa i stowarzyszenia
Organizacje współpracujące w ramach Federacji Towarzystw Psychoanalitycznych
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Wersja PDF

Inne wiadomości