728 x 90

WARUNKI ATESTACJI CAŁOŚCIOWYCH KURSÓW PSYCHOTERAPII

§ 1

 1. Kursy przygotowujące do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego powinny zawierać́ wszystkie elementy wykształcenia, pozwalające uzyskać́ umiejętności i wiedzę wymagane przez procedurę̨ certyfikacyjną i warunkujące kompetentne wykonywanie wszelkich świadczeń́ psychoterapeutycznych, w tym także refundowanych przez NFZ. Poza wiedzą teoretyczną powinny zapewnić́ możliwość uzyskania doświadczenia klinicznego – najlepiej w instytucji psychoterapeutycznej, w której zatrudniany jest Autor programu. Program kursu powinien też zapewniać możliwość zdobywania wiedzy o sobie
  i swoim funkcjonowaniu („terapii własnej”) oraz superwizję pierwszych psychoterapii.

§ 2

 1. Osoba zgłaszająca do atestacji kurs psychoterapii i odpowiadająca za jego realizację (kierownik kursu), powinna:

2.1. być certyfikowanym superwizorem psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego;

2.2 wskazać ośrodek stosujący psychoterapię, mający być bazą szkolenia oraz

2.3 spośród swoich współpracowników, zorganizować zespół szkolący liczbowo adekwatny do liczby uczestników kształcenia (nie mniej niż 2 superwizorów psychoterapii i 3 psychoterapeutów certyfikowanych przez PTP).

§ 3

3.0. Za zespół szkolący wymieniony w punkcie 2.3 uznaje się:

3.1 Grupę osób posiadających wspólne doświadczenie kliniczne co oznacza, że prowadzą pacjentów w tym samym ośrodku od co najmniej trzech lat.

3.2 Zespół szkolący wraz z pozostałymi pracownikami ośrodka  korzysta regularnie z superwizji nie rzadziej niż dziesięć razy w roku.

3.3 Co najmniej dziesięć razy w roku odbywają się zebrania kliniczne, w których biorą udział członkowie zespołu szkolącego wraz z pozostałymi pracownikami ośrodka.

3.4 Ponadto kierownik kursu może dodatkowo zaprosić do prowadzenia zajęć osoby będące specjalistami w określonych dziedzinach psychoterapii będących przedmiotem kursu.

3.5 Tylko niektóre elementy programu, wymagające szczególnych kompetencji, mogą być realizowane przez osoby nie będące certyfikowanymi psychoterapeutami.

§ 4

4.1 Program kursu powinien obejmować w ciągu co najmniej 4 lat przynajmniej 670 godzin kształcenia, w tym 530 godzin w zakresie niżej wymienionych obszarów obligatoryjnego kształcenia teoretycznego i umiejętności („kanon”).

4.2 Ponadto, kurs powinien zapewniać możliwość uzupełnienia przez lekarzy podstaw wiedzy psychologicznej, przez psychologów podstaw wiedzy medycznej, a przez osoby o innym wykształceniu w obu tych zakresach, w wymiarze co najmniej 50 godzin. O konieczności uczestniczenia w tych zajęciach decyduje wcześniejsze wykształcenie osoby szkolonej.

4.3 Przedmiotem pozostałych 90 godzin kształcenia teoretycznego i umiejętności może być dowolny zakres psychoterapii o uzasadnionej naukowo użyteczności.

4.4 Ponadto program kursu powinien zapewniać możliwość poznawania własnych sposobów przeżywania i zmienianie siebie („trening własny”). Trening ten może być realizowany przez certyfikowanych psychoterapeutów w systemie indywidualnym i grupowym, na zgrupowaniach treningowo-dydaktycznych i w innych formach, powinien trwać co najmniej 250 godzin.

4.5 Kurs ma zapewniać możliwość superwizji pierwszych doświadczeń prowadzenia psychoterapii indywidualnej, grupowej, terapii rodzin i par (najpóźniej w trzecim i czwartym roku kształcenia), z pacjentami z różnymi rozpoznaniami i w różnych okresach życia w wymiarze co najmniej 50 godzin.

4.6 Kierownik kursu jest odpowiedzialny za organizację i poziom merytoryczny łącznie 970 godzin kształcenia, wymaganego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP (670g kształcenia teoretycznego i umiejętności, „trening własny” i superwizja). Pozostałe godziny  obowiązującego do certyfikatu minimum wykształcenia można uzyskać w trybie stażu w atestowanych ośrodkach (minimum 360 godzin). Kurs powinien zapewniać możliwość kierowania na staże do ośrodków, atestowanych przez PTP.

4.7 Na obligatoryjne minimum 260 godzin kształcenia w zakresie wiedzy teoretycznej składają się:

 1. Postępy psychopatologii, w szczególności wiedzę o zaburzeniach występujących
  u dzieci i młodzieży; wybrane elementy wiedzy o osobowości i rozwoju człowieka oraz inne elementy wiedzy psychologicznej, socjologicznej i z zakresu antropologii kulturowej użyteczne w rozumieniu procesów psychicznych – w wymiarze co najmniej 30 godzin;
 2. Specyfika diagnozy psychoterapeutycznej – min. 10 godzin;
 3. Główne kierunki w psychoterapii – podejście poznawczo-behawioralne, podejście psychodynamiczne, podejście systemowe, podejścia humanistyczne, podejście integracyjne. Skuteczność i ograniczenia psychoterapii opartych na tych podejściach. Łącznie minimum 150 godzin (co najmniej po 30g zapoznawania z każdym z tych podejść);
 4. Teoria procesu terapeutycznego – min. 10 godzin;
 5. Specyfika psychoterapii w różnych zaburzeniach (nerwicowych, osobowości,
  w psychozach, zaburzeniach afektywnych, uzależnieniach, chorobach somatycznych)
  i w różnych grupach wieku (dzieci, młodzież, dorośli, w wieku starczym). – min. 55 godzin;
 6. Etyczna problematyka psychoterapii – min. 5 godzin.

4.8 Na obligatoryjne minimum 270 godzin kształcenia umiejętności składają się:

 1. Nawiązywanie relacji.
 2. Umiejętność określenia problemów pacjenta i ich uwarunkowań oraz celów psychoterapii i sposobów ich osiągania.
 3. Umiejętność formułowania diagnozy w kategoriach aktualnej klasyfikacji zaburzeń.
 4. Zawieranie kontraktu terapeutycznego.
 5. Rozumienie wypowiedzi pacjenta.
 6. Umiejętność konstruowania hipotez i ich weryfikowania.
 7. Umiejętność interweniowania i sprawdzania trafności interwencji terapeuty.
 8. Stosowanie oddziaływań adekwatnych do etapów procesu leczenia.
 9. Ocena wpływu oddziaływań na zmiany zachodzące w pacjencie.
 10. Rozumienie dynamiki grupowej i jej wykorzystywanie w prowokowaniu zmiany terapeutycznej.
 11. Umiejętność prowadzenia psychoterapii grupowej.
 12. Umiejętność prowadzenia sesji rodzinnych.

4.9 Atestacja przyznawana jest na okres trzech lat. Po tym czasie Kierownik kursu może wystąpić o przedłużenie atestacji na okres następny. (Uchwała zarządów SNP i SNTR
z 27.02.2014 r.)

 

Powyższe zasady obowiązują od 17 marca 2021 roku (Uchwała  Zarządu SNP i SNTR PTP 1/17.03.2021 r.)